Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden MSG

Artikel 1: toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MSG Post en Koeriers B.V., alsmede haar rechtsopvolgers (hierna te noemen: “MSG”) en de opdrachtgever geldende rechtsbetrekkingen uit overeenkomst of uit andere hoofde.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien MSG deze schriftelijk heeft aanvaard. Ze gelden alleen voor die overeenkomst waarbij ze zijn gemaakt; voor het overige blijven deze algemene voorwaarden van kracht.
 3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. MSG en haar opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 4. Bij strijdigheid van deze algemene voorwaarden met die van de opdrachtgever gelden deze algemene voorwaarden met nadrukkelijke uitsluiting van de voorwaarden van de opdrachtgever. De toepasselijkheid van (eventueel) door de opdrachtgever gehanteerde of ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. MSG en opdrachtgever treden in overleg bij elk voornemen de algemene voorwaarden te wijzigen. Een zodanige wijziging zal rechtskracht hebben tussen MSG en de opdrachtgever, ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten en treedt in werking 30 dagen na bekendmaking daarvan door middel van deponering bij de Kamer van Koophandel (of in geval van reeds bestaande overeenkomsten door mededeling daarvan aan de opdrachtgever). De opdrachtgever heeft, in het geval van een materiële tussentijdse wijziging van de algemene voorwaarden door MSG, het recht MSG (binnen veertien dagen na voornoemde mededeling) aan te geven (door middel van een aangetekende brief) de overeenkomst tussentijds te willen beëindigen met ingang van de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde algemene voorwaarden indien de wijziging ook op haar van toepassing is. MSG heeft het recht om uiterlijk tien dagen na de tijdige ontvangst van voornoemde brief schriftelijk aan de opdrachtgever aan te geven bereid te zijn om de overeenkomst op basis van de ongewijzigde voorwaarden voort te zetten. In dat geval zal de wijziging niet van toepassing zijn op de opdrachtgever en wordt de overeenkomst op basis van de ongewijzigde voorwaarden voortgezet. Indien MSG geen gebruik maakt van voornoemd recht, zal de overeenkomst met de betreffende opdrachtgever automatisch met ingang van inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden eindigen.

 Artikel 2: aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende een periode van drie maanden, tenzij het tegendeel ondubbelzinnig blijkt. MSG is eerst gebonden nadat een schriftelijke bevestiging is afgegeven door MSG. Alle eventueel tevoren gemaakte afspraken of toezeggingen, welke niet schriftelijk door MSG zijn gemaakt, gedaan of aanvaard, zijn daarmede vervallen. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de opdrachtgever gelden als onherroepelijk.
 2. Afspraken gemaakt of toezeggingen door of namens MSG gedaan na de bevestiging zijn eerst bindend indien deze schriftelijk zijn bevestigd. Alle bij een aanbieding verstrekte gegevens en informatie blijft het (intellectueel) eigendom van MSG en dient op eerste verzoek te worden geretourneerd. Indien geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd. Op wijzigingen in de overeenkomst zijn deze voorwaarden van toepassing.
 3. MSG kan niet aan haar aanbieding(en) worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding(en) danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 BW bindt een op ondergeschikte punten van de aanbieding/offerte van MSG afwijkende aanvaarding door de opdrachtgever MSG niet. De overeenkomst komt in dat geval conform de aanbieding of offerte van MSG tot stand, tenzij de opdrachtgever binnen acht dagen na datum van de schriftelijke bevestiging haar eventuele bezwaren daartegen schriftelijk aan MSG heeft kenbaar gemaakt.
 4. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 5. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever – dit uitsluitend ter beoordeling van MSG – voldoende kredietwaardig blijkt voor de nakoming van de overeenkomst.

Artikel 3: prijs

 1. Prijsopgaven zijn exclusief omzetbelasting, in- en uitvoerrechten, wachttijden, overtochten, extra tussenstops, tol- en/of tunnelkosten, brandstoftoeslag en eventuele andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. De kostprijs is gebaseerd op de op het moment van het sluiten van de overeenkomst bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etcetera.
 2. Indien MSG emballage, verpakking, inlading, vervoer, verzending, lossing of verzekering van zaken op zich heeft genomen zonder dat daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk een prijs is overeengekomen, is zij gerechtigd de opdrachtgever daarvoor de werkelijke kosten en/of de bij MSG gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
 3. Ingeval van een verhoging van een of meer van voornoemde factoren (bijvoorbeeld door overheidsmaatregelingen, door wisselkoers veranderingen of wijzigingen in subsidies, grondstofprijzen (mede in verband met wijziging of verval van prijsnoteringen), vrachttarieven, energiekosten, in- en uitvoerrechten of accijnzen of als gevolg van inflatie), is MSG gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen. Vindt een prijsverhoging plaats binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst, dan is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot wijziging van de overeengekomen prijzen blijft bestaan ook al vindt de verhoging plaats ingevolge van reeds ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorziene omstandigheden, een en ander met inachtneming van de terzake geldende wettelijke voorschriften. In samenhang met artikel 2 zijn opgegeven prijzen alleen dan bindend indien die bedoeling onmiskenbaar blijkt. In andere gevallen gelden zij als vrijblijvende prijsindicatie.

Artikel 4: uitvoering van de overeenkomst

 1. Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft MSG het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan MSG zijn verstrekt, heeft MSG het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. MSG is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor MSG kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 5: levertijd

 1. De leveringstermijn gaat in na de totstandkoming van de overeenkomst, nadat MSG beschikt over alle door de opdrachtgever te verstrekken documenten en gegevens en nadat een eventueel overeengekomen vooruitbetaling door MSG is ontvangen of zekerheid voor betaling ten behoeve van MSG is gesteld.
 2. De opgave van leveringstermijnen in de aanbiedingen, (order)bevestigingen en/of overeenkomsten worden naar beste weten gedaan en deze zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. Door MSG opgegeven leveringstermijnen gelden als indicatief en zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen. In geval van overschrijding van een leveringstermijn is de opdrachtgever nimmer gerechtigd tot het vorderen van vergoeding van aanvullende of vervangende, directe of indirecte schade of tot niet-nakoming danwel opschorting van enige uit de overeenkomst, danwel enige andere overeenkomst voortvloeiende verplichting of tot beëindiging of ontbinding van de overeenkomst. De opdrachtgever is echter gerechtigd MSG na het verstrijken van een leveringstermijn een nieuwe redelijke termijn aan te zeggen, bij overschrijding waarvan de opdrachtgever gerechtigd is de overeenkomst zonder kosten te beëindigen of te ontbinden door een schriftelijke mededeling daarvan aan MSG binnen veertien dagen, zonder dat zulks tot enige schadevergoedingsplicht van MSG kan leiden.
 3. MSG is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke afzonderlijk kunnen worden gefactureerd. Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt iedere deellevering als een zelfstandige levering aangemerkt.
 4. De leveringstermijn wordt verlengd met de tijd dat de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd door overmacht (als gespecificeerd in artikel 6 van deze voorwaarden).

Artikel 6: overmacht

 1. Gedurende de overmacht periode, danwel indien zich feiten of omstandigheden voordoen, die de nakoming van de verplichtingen van partijen zodanig verzwaren dat aannemelijk is dat partijen de onderhavige overeenkomst niet, of niet onder (nagenoeg) dezelfde voorwaarden zouden hebben gesloten, worden de desbetreffende verplichtingen aan weerszijden opgeschort. Indien deze situatie langer dan een maand heeft geduurd, hebben beide partijen, de opdrachtgever met inachtneming van het bepaalde in artikel 19.4. het recht om de overeenkomst door schriftelijke opzegging te beëindigen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht (“niet-toerekenbare tekortkoming”) wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaronder in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen: elke van de wil van MSG onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de opdrachtgever niet van MSG kan worden gevergd.
 3. Onder “overmacht” wordt in ieder geval begrepen: (werk)staking, bedrijfsblokkades, uitsluiting, gebrek aan grondstoffen, milieuverontreiniging, terrorisme, ongevallen, door MSG onvoorziene problemen bij transport, bovenmatig ziekteverzuim, brand, overheidsmaatregelen waaronder in- en uitvoerverboden, verval, intrekking of niet-verlenging van benodigde vergunningen, certificaten, licenties en dergelijke, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij MSG c.q. haar subcontractor, alsmede een tekortkoming – al dan niet toerekenbaar – aan de zijde van subcontractor van MSG waardoor MSG haar verplichtingen jegens de opdrachtgever niet (meer) kan nakomen.
 4. MSG is gerechtigd betaling te vorderen van de prestatie die bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht voordat gebleken is van de omstandigheid die overmacht oplevert.
 5. MSG is gerechtigd zich ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert, intreedt nadat haar prestatie verricht had moeten zijn.

Artikel 7: betaling

 1. Betaling dient zonder korting uit welke hoofde dan ook te geschieden op het overeengekomen tijdstip, of, indien geen tijdstip is overeengekomen binnen dertig dagen na factuurdatum in de valuta als vermeld op de factuur en uitsluitend op de wijze zoals op de factuur is aangegeven.
 2. MSG is steeds bevoegd al hetgeen zij aan de opdrachtgever verschuldigd is te verrekenen met hetgeen de opdrachtgever, al dan niet opeisbaar onder voorwaarden of tijdsbepaling, aan MSG schuldig is.
 3. De opdrachtgever doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.
 4. Indien de opdrachtgever enig door haar verschuldigd bedrag niet tijdig betaald, is zij vanaf de vervaldag zonder ingebrekestelling in verzuim. Zodra de opdrachtgever met enige betaling in verzuim is zijn alle overige vorderingen van MSG op de opdrachtgever opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk in. Met ingang van de dag waarop opdrachtgever in verzuim is, is zij aan MSG verschuldigd een vertragingsrente van 1,5 % per (gedeelte van een) maand of gedeelte daarvan, of indien de som van de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW plus 3% hoger is dan 1,5% per maand, de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW vermeerderd met 3% per maand of gedeelte daarvan en wel over het geheel verschuldigde bedrag.
 5. Bij (buiten) gerechtelijke invordering is de opdrachtgever, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de werkelijk door MSG gemaakte (incasso) kosten verschuldigd. De (buiten) gerechtelijke (incasso) kosten belopen tenminste 15% van de hoofdsom. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, maar zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.
 6. Iedere betaling van de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door haar verschuldigde rente alsmede van de door MSG gemaakte invorderings- en administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering (hoofdsom).

Artikel 8: geheimhouding

 1. De opdrachtgever is verplicht al hetgeen haar in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, omtrent MSG bekend wordt, ook als bedoelde informatie niet specifiek als vertrouwelijk is aangemerkt, geheim te houden en van personeelsleden en derden die in het kader van het uitvoeren van de overeenkomst op enigerlei wijze betrokken zijn, hetzelfde te bedingen. Het is de opdrachtgever verboden bedoelde informatie aan te wenden voor eigen gebruik of voor derden.
 2. Onder “vertrouwelijke informatie” wordt in deze voorwaarden verstaan alle niet-technische gegevens, daaronder begrepen auteursrechten, handelsgeheimen en anderszins beschermde informatie, gegevens omtrent onderzoek, ontwikkeling, financiële gegevens, inkoop en –voorwaarden, afnemerslijsten, verwachte bedrijfsresultaten, verkoop en merchandising, marketingplan en informatie, voorzover deze informatie niet van algemene bekendheid is of door raadpleging van openbare bronnen gekend kan worden.
 3. De opdrachtgever is zonder ingebrekestelling een direct opeisbare boete van € 75.000,00 verschuldigd voor iedere door haar of haar ondergeschikten verrichte handeling en voor iedere aan haar toe te rekenen gebeurtenis in strijd met de vorige leden, onverminderd het recht van MSG op vergoeding van de door haar ten gevolge van een dergelijke handeling daadwerkelijk geleden schade.

 Artikel 9: veiligheid

 1. De opdrachtgever garandeert de veiligheid van werknemers en subcontractors van MSG die bij de opdrachtgever (afzender en/of geadresseerde) werkzaamheden verricht in het kader van de dienstverlening, levering van zaken of anderszins.
 2. De opdrachtgever (afzender en/of geadresseerde) zal te allen tijde beschikken over de benodigde veiligheidscertificaten en zal aan alle toepasselijke veiligheidsvoorschriften voldoen.
 3. Voor schaden die verband houden met het niet in acht nemen van de maatregelen die nodig zijn om de veiligheid van de in het eerste lid bedoelde personen te garanderen of met het ontbreken van de benodigde certificaten is de opdrachtgever aansprakelijk.
 4. De opdrachtgever vrijwaart MSG voor alle aanspraken van derden, daaronder begrepen haar werknemers en subcontractors verband houdende met schade als bedoeld in het vorige lid.

Artikel 10: integriteit

 1. MSG zal bij de uitvoering van overeenkomsten steeds de grootst mogelijke zorg betrachten en handelt overeenkomstig de navolgende uitgangspunten. Zij verlangt van haar opdrachtgever dezelfde zorgvuldigheid.
 2. Bij het aangaan van en het geven van uitvoering aan overeenkomsten worden nationale en internationale handelswetgeving en handelsgewoonten gerespecteerd.
 3. Aan witwaspraktijken zal niet worden deelgenomen. Indien er vermoedens bestaan omtrent witwaspraktijken zullen deze vermoedens aan de bevoegde autoriteiten worden kenbaar gemaakt.
 4. Partijen zullen steeds de toepasselijke mededingings-wetgeving in acht nemen.
 5. Transport vindt steeds op zodanige wijze plaats dat hieraan zo min mogelijk voor het milieu of de gezondheid bezwarende gevolgen zijn verbonden.
 6. Partijen zullen hun werknemers eerlijk en gelijk behandelen. Bij het uitvoeren van werkzaamheden zullen geen werknemers worden ingezet die volgens de toepasselijke wetgeving te jong of anderszins ongeschikt zijn om te werken.
 7. Partijen zullen belangenverstrengeling en schijn van belangenverstrengeling vermijden. Door partijen zal geen inbreuk worden gemaakt op rechten van intellectuele eigendom van derden.

Artikel 11: instructies van de opdrachtgever (afzender)

 1. De opdrachtgever (afzender) is slechts met schriftelijke instemming van MSG bevoegd de plaats van terbeschikkingstelling van de zaken te wijzigen, zichzelf of een ander als geadresseerde aan te wijzen, een gegeven aanduiding van de geadresseerde te wijzigen danwel orders omtrent de aflevering te geven of de plaats van aflevering te wijzigen.
 2. De opdrachtgever (afzender) is verplicht MSG de door het opvolgen van de instructies veroorzaakte schade en gemaakte kosten te vergoeden. Wanneer het voertuig ten gevolge van de gegeven instructies naar een niet eerder overeengekomen plaats is gereden, is de opdrachtgever verplicht, behalve vergoeding van geleden schade en gemaakte kosten, ook terzake een redelijke vergoeding te voldoen.

 Artikel 12: gebreken

 1. Indien de zaken met uiterlijk zichtbare schade of verlies door MSG danwel door de door haar ingeschakelde subcontractor worden afgeleverd zonder dat de geadresseerde bij of dadelijk na aanneming van de zaken een schriftelijk voorbehoud, waarin de algemene aard van de schade of het verlies is aangegeven, ter kennis van MSG danwel de door haar ingeschakelde subcontractor heeft gebracht, wordt MSG danwel de door haar ingeschakelde subcontractor geacht de zaak in dezelfde staat te hebben afgeleverd als waarin zij deze heeft ontvangen. Bij overschrijding van voornoemde termijn vervalt elke aanspraak terzake jegens MSG danwel de door haar ingeschakelde subcontrator.
 2. Indien de schade of het verlies niet uiterlijk waarneembaar is en de geadresseerde niet binnen 48 uur na het aannemen van de zaak een schriftelijk voorbehoud, waarin de algemene aard van de schade of het verlies is aangegeven, ter kennis van MSG danwel de door haar ingeschakelde subcontractor heeft gebracht, wordt MSG danwel de door haar ingeschakelde subcontractor eveneens geacht de zaak in dezelfde staat te hebben afgeleverd als waarin zij deze heeft ontvangen. Bij overschrijding van voornoemde termijn vervalt elke aanspraak terzake jegens MSG danwel de door haar ingeschakelde subcontractor.
 3. Indien de zaak niet binnen een redelijke of overeengekomen termijn wordt afgeleverd zonder dat de geadresseerde binnen 48 uur na aanneming van de zaak een schriftelijk voorbehoud, waarin is aangegeven dat de zaak niet binnen die termijn is afgeleverd, ter kennis van MSG danwel de door haar ingeschakelde subcontractor heeft gebracht, wordt MSG danwel de door haar ingeschakelde subcontractor geacht de zaak binnen die termijn te hebben afgeleverd. Bij overschrijding van voornoemde termijn vervalt elke aanspraak terzake jegens MSG danwel de door haar ingeschakelde subcontractor.
 4. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te omvatten, zodat MSG danwel de door haar ingeschakelde subcontractor in staat is adequaat te reageren. De opdrachtgever dient MSG in de gelegenheid te stellen de klacht te (laten) onderzoeken. De opdrachtgever zal alle voor het onderzoek noodzakelijke medewerking verlenen. Indien de opdrachtgever geen of onvoldoende medewerking verleent of onderzoek anderszins niet (meer) mogelijk is, vervalt iedere aanspraak van de opdrachtgever jegens MSG danwel de door haar ingeschakelde subcontractor.
 5. In geval van een gerechtvaardigde en tijdige reclame zal MSG het aanvullend transport kosteloos verrichten. Op dit transport zijn deze voorwaarden van toepassing.
 6. Het melden van een gebrek ontslaat de opdrachtgever nimmer van haar betalingsverplichtingen. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op.

 Artikel 13: opslag

 1. Indien de geadresseerde na kennisgeving van aankomst van de zaken niet opkomt, indien hij het in ontvangst nemen van de zaken niet aanvangt, indien hij dit niet regelmatig en met bekwame spoed voortzet, indien hij weigert de zaken aan te nemen of voor ontvangst te tekenen, kunnen de zaken door MSG danwel door de door haar ingeschakelde subcontractor voor rekening en gevaar van de opdrachtgever (afzender) op de door MSG danwel de door haar ingeschakelde subcontractor met inachtneming van redelijke zorg te bepalen wijze en plaats worden opgeslagen – zonodig ook in het vervoermiddel, waarin zij werden vervoerd – of gestald, zulks op kosten van de opdrachtgever (afzender).
 2. Behalve in geval van beslag kunnen de zaken, na verloop van een week na de aangetekende verzending van een schriftelijke kennisgeving van de voorgenomen verkoop aan de opdrachtgever (afzender), door MSG voor rekening van de opdrachtgever (afzender) publiekelijk of onderhands worden verkocht zonder dat enige rechterlijke machtiging is vereist.
 3. De verkoop kan geschieden zonder inachtneming van enige termijn en zonder voorafgaande kennisgeving, indien de zaken aan bederf onderhevig zijn of indien bewaring schadelijk zou kunnen zijn of schade of gevaar voor de omgeving zou kunnen opleveren. Wanneer geen voorafgaande kennisgeving plaatsvond, is MSG verplicht na de verkoop daarvan kennis te geven aan de opdrachtgever.
 4. MSG houdt de opbrengst van de verkochte zaken, na aftrek van het bedrag van eventueel rembours en een aan MSG danwel door haar ingeschakelde subcontractor in verband daarmee toekomende commissie en van al hetgeen dat terzake van het verkochte aan MSG danwel door haar ingeschakelde subcontractor toekomt, zowel voor vracht als voor kosten van opslag of stalling als voor andere kosten en schaden, gedurende zes maanden na de aanneming van de zaken ten vervoer ter beschikking van de opdrachtgever (afzender) na verloop van welke termijn hij het ter beschikking gehouden bedrag onder gerechtelijke bewaring zal stellen.

Artikel 14: verloren zaken

 1. Indien zaken niet zijn afgeleverd binnen dertig dagen na de dag, waarop zij ter vervoer werden aangenomen en het onbekend is waar zij zich bevinden worden ze als verloren aangemerkt.
 2. Indien binnen een jaar nadat MSG danwel de door haar ingeschakelde subcontractor aan degene, die jegens hem recht op aflevering van zaken heeft, schadevergoeding heeft uitgekeerd terzake van het niet afleveren van deze zaken, deze zaken als enige daarvan alsnog onder MSG danwel de door haar ingeschakelde subcontractor blijken te zijn (gekomen), is MSG danwel de door haar ingeschakelde subcontractor verplicht de opdrachtgever (afzender) of de geadresseerde, die jegens hem daartoe schriftelijk het verlangen uitte, van deze omstandigheid schriftelijk op de hoogte te stellen en heeft de opdrachtgever (afzender) respectievelijk de geadresseerde gedurende dertig dagen na ontvangst van deze mededeling het recht tegen verrekening van de door hem ontvangen schadevergoeding alsnog aflevering van deze zaken te verlangen. Hetzelfde geldt, indien MSG danwel de door haar ingeschakelde subcontractor terzake van het niet afleveren geen schadevergoeding heeft uitgekeerd, met dien verstande dat de termijn van een jaar begint met de aanvang van de dag volgende op die, waarop de zaken hadden moeten zijn afgeleverd.

Artikel 15: verjaring

 1. Alle op de vervoerovereenkomst gegronde of met die overeenkomst verband houdende rechtsvorderingen verjaren door het verloop van een jaar, tenzij hiervoor anders overeengekomen.

Artikel 16: beëindiging en ontbinding

 1. MSG heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten danwel naar haar keuze de overeenkomst door een schriftelijke verklaring en zonder voorafgaande ingebrekestelling, kennisgeving of rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang naar haar keuze te beëindigen of te ontbinden met behoud van al haar toekomende rechten op vergoeding van kosten, schade en rente:
 2. indien de opdrachtgever een of meer van haar verplichtingen voortvloeiende uit, of anderszins verband houdende met de overeenkomst niet , niet tijdig, of niet behoorlijk nakomt, of vaststaat dat nakoming zonder tekortkoming onmogelijk zal zijn;
 3. indien MSG een goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever niet in staat en/of bereid is of zal zijn aan haar verplichtingen te voldoen;
 4. indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of haar faillissement of (al dan niet voorlopige) surseance is aangevraagd of verleend, overgaat tot liquidatie of staking van haar onderneming, een akkoord aanbiedt, beslag op (deel) van haar activa wordt gelegd of anderszins insolvabel blijft;
 5. indien zich naar het inzicht van MSG ingrijpende wijzigingen voordoen in een directe of indirecte eigendoms- of zeggenschapsverhoudingen bij de opdrachtgever.
 6. MSG is eveneens gerechtigd de overeenkomst naar haar keuze geheel of gedeeltelijk te beëindigen of te ontbinden indien namens de opdrachtgever in verband met de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon die deel uitmaakt van MSG danwel door haar ingeschakelde subcontractor.
 7. MSG is daarnaast gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk naar haar keuze te beëindigen of te ontbinden, indien de overeenkomst met de door haar ingeschakelde subcontractor om welke reden dan ook wordt beëindigd of ontbonden of om andere reden niet door haar subcontractor wordt uitgevoerd. In geval van ontbinding is MSG slechts gehouden tot vergoeding danwel creditering van de door haar in rekening gebrachte prijs.
 8. De opdrachtgever is slechts tot beëindiging of ontbinding gerechtigd in de gevallen bedoeld in de artikelen 5.4. en 6.1. van deze voorwaarden en alsdan niet dan nabetaling aan MSG van alle opdat ogenblik aan MSG al dan niet opeisbaar verschuldigde bedragen.

Artikel 17: toepasselijk recht

 1. Tenzij anders bepaalt is op alle verbintenissen tussen MSG en de opdrachtgever zomede op deze algemene voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18: geschillen

 1. Alle geschillen tussen partijen die voortvloeien uit danwel anderszins verband houden met enige overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden en die behoren tot de competentie van de sector civiel recht van een rechtbank zullen in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de (voorzieningenrechter van de) rechtbank Overijssel, locatie Almelo.

 

Bijzondere voorwaarden postbezorging van post- en pakketzendingen

Artikel 19: bezorging van de postzendingen

 1. MSG zal geen postzending langer in haar bezit houden dan voor verwerking strikt noodzakelijk is. MSG streeft ernaar om poststukken binnen een redelijke termijn, zijnde de eerstvolgende bezorgdag (m.u.v. Internationale Zendingen) na afgifte/afhaling, ongeschonden op het op het poststuk vermelde adres te bezorgen. MSG geeft daarvoor geen garantie.
 2. De bezorging van de postzending geschiedt door deponering van de postzending in de brievenbus of brievengleuf behorende bij het op de postzending aangegeven postadres. Mocht de postzending onverhoopt niet in de brievenbus of brievengleuf passen of indien een brievenbus of brievengleuf ontbreekt, zal de postzending als niet afleverbaar worden aangemerkt.
 3. Postzendingen bestemt voor geadresseerden in panden en complexen waar de geadresseerde geen eigen voor het publiek toegankelijke brievenbus heeft, worden in de gemeenschappelijke brievenbus afgeleverd, danwel afgegeven aan de daartoe aangewezen persoon of, bij gebreke van een aangewezen persoon, aan de beheerder van het complex. Indien de toegang tot een dergelijke afleverplaats onmogelijk is, zal de postzending als niet afleverbaar worden aangemerkt.

Artikel 20: bezorging van de pakketzendingen

 1. MSG zal geen pakketzending langer in haar bezit houden dan voor verwerking strikt noodzakelijk is. MSG streeft ernaar om pakketten binnen een redelijke termijn, zijnde de eerstvolgende bezorgdag (m.u.v. internationale zendingen) na afgifte/afhaling, ongeschonden op het op het pakket vermelde adres te bezorgen. MSG geeft daarvoor geen garantie.
 2. De bezorging van de pakketzending geschiedt conform artikel 22.2 of door uitreiking aan de geadresseerde, een volwassen huisgenoot van de geadresseerde of de gemachtigde van de geadresseerde, aan de buren dan wel aan een medewerker van de organisatie die op de zending als geadresseerde is aangeduid.
 3. Pakketten bestemt voor geadresseerden in panden en complexen waar de geadresseerde geen eigen voor het publiek toegankelijke brievenbus heeft, worden in de gemeenschappelijke brievenbus afgeleverd, danwel afgegeven aan de daartoe aangewezen persoon of, bij gebreke van een aangewezen persoon, aan de beheerder van het complex. Indien de toegang tot een dergelijke afleverplaats onmogelijk is, zal het pakket als niet afleverbaar worden aangemerkt.
 4. Indien niemand wordt aangetroffen op het afleveradres, geldt het tijdstip waarop dit plaatsvindt als tijdstip waarop MSG aan haar afleververplichting heeft voldaan. Dit tijdstip wordt door MSG vastgelegd en is bepalend voor het vaststellen van haar leveringsinspanningen.

 Artikel 21: niet afleverbare, retour, geweigerde en onbestelbare post- en pakketzendingen

 1. MSG retourneert zo mogelijk elke postzending die:

– door de geadresseerde wordt geweigerd in ontvangst te nemen of retour          wordt gezonden;

– voorzien is van een onjuiste, onvolledige of onleesbare adressering;

– wat betreft de omvang, gewicht en/of verpakking niet voldoen aan de door MSG gestelde eisen, danwel

– om andere reden niet op het postadres afgeleverd kunnen worden.

 1. De kosten voor het afleveren van de in lid 1 genoemde Zending bij de Afzender zijn even hoog als de kosten voor het afleveren van de Zending aan Geadresseerde. Deze extra kosten kan MSG in rekening brengen bij de Afzender.
 2. Indien de Zending niet kan worden afgeleverd, omdat op het afleveradres niemand wordt aangetroffen, gaat de Zending retour naar het depot. Geadresseerde wordt door middel van een notificatie, welke worst achtergelaten bij het afleveradres, over de bezorging geïnformeerd. Hierop staan tevens de mogelijkheden voor een tweede aflevering en/of het afhalen van de Zending. Indien door Geadresseerde niet binnen 5 Werkdagen na de eerste bezorging wordt gereageerd, wordt de Zending afgeleverd bij de Afzender, waarbij lid 2 van overeenkomstige toepassing is. De kosten voor een tweede aflevering kan MSG in rekening brengen bij de Afzender.
 3. De in lid 2 en 3 genoemde kosten zijn per product verschillend.

Artikel 22: bescherming van persoonsgegevens

 1. Voorzover het adressenbestand van opdrachtgever persoonsgegevens bevatten in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’), geldt opdrachtgever als ‘verantwoordelijke’ en MSG als ‘bewerker’ in de zin van de Wbp. MSG heeft als bewerker geen zelfstandige zeggenschap voor de verwerking van persoonsgegevens uit het adressenbestand en zal deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp verwerken.
 2. MSG zal persoonsgegevens slechts op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de Wbp verwerken. MSG verplicht zich om persoonsgegevens die MSG bekend worden bij de uitvoering van de overeenkomst danwel anderszins bekend worden bij de bezorging van de post- en pakketzendingen, niet aan derden bekend maken, tenzij MSG hiertoe verplicht is op grond van wet- of andere regelgeving.
 3. De gegevens uit het adressenbestand zal MSG uitsluitend gebruiken ter uitvoering van de overeenkomst. De adressenbestanden worden na 2 maand geautomatiseerd verwijderd.
 4. MSG is gerechtigd om kennis te nemen van de inhoud van (niet) gesloten post- en pakketzendingen, doch uitsluitend om, ingeval van onbestelbaarheid, het adres van de opdrachtgever of geadresseerde te kunnen vaststellen.
 5. MSG zal te allen tijde het in de grondwet vastgelegde briefgeheim respecteren en dienovereenkomstig handelen.
 6. Adressenbestanden dienen op een veilige methode naar MSG verzonden te worden. MSG kan hiervoor een instructie verzenden. Indien de adressenbestanden op een niet veilige methode worden toegestuurd, is MSG nadrukkelijk niet verantwoordelijk voor de gevolgen.

Artikel 23: risico en aansprakelijkheid bij postzendingen

 1. MSG is verantwoordelijk voor de postzending vanaf het moment dat de postzending op de afgiftelocatie is afgeleverd danwel is afgehaald bij opdrachtgever tot het moment van bezorging van de postzending op het postadres.
 2. MSG is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van opdrachtgever of derden, waaronder medebegrepen gevolgschade, immateriële schade of bedrijfsschade.
 3. MSG is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij door overmacht niet aan haar verplichtingen heeft kunnen voldoen. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van MSG onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichting jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet kan worden verlangd, ongeacht of deze omstandigheid bij het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar was, alsmede elke omstandigheid die een zorgvuldige vervoerder niet heeft kunnen vermijden en zulk een vervoerder evenmin de gevolgen van die omstandigheid heeft kunnen verhinderen. MSG zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmacht toestand informeren.
 4. Opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding, voorzover de schade het gevolg is van een van de volgende omstandigheden:

– de aard of het gebrek van de postzending zelf;

– onvoldoende verpakking van de postzending;

– onvolledige of gebrekkige adressering van de postzending;

– fouten en/of gebreken in het adressenbestand;

– het niet tijdig en/of onvolledig aanleveren voor bezorging van de postzending(en);

– iedere andere oorzaak die aan opdrachtgever kan worden toegerekend.

 1. Vorderingen jegens MSG kunnen uitsluitend door opdrachtgever worden ingesteld. Indien een ander dan opdrachtgever schade heeft geleden, dan is opdrachtgever bevoegd, in eigen naam of als vertegenwoordiger van een ander, ten behoeve van die ander de vordering in te stellen.
 2. Een verzoek tot vergoeding van de geleden schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk dertig dagen na aanbieding van de postzending voor bezorging, de vertraging of beschadiging van de postzending aan MSG gemeld te worden. Opdrachtgever heeft de verplichting om de voor het onderzoek naar de schade noodzakelijke gegevens aan MSG te verstrekken.
 3. Een verzoek tot vergoeding van schade wegens het verlies van een postzending wordt pas in behandeling genomen wanneer een postzending niet is bezorgd bij geadresseerde en niet binnen dertig dagen na aanbieding is geretourneerd aan opdrachtgever.
 4. De aansprakelijkheid van MSG blijft overigens uitdrukkelijk beperkt tot de nabezorging of herbezorging voor die adressen waar omissies kunnen worden aangetoond.

Artikel 24: risico en aansprakelijkheid bij pakketten

 1. MSG is verantwoordelijk voor de pakketzending vanaf het moment dat de pakketzending op de afgiftelocatie is afgeleverd danwel is afgehaald bij opdrachtgever tot het moment van bezorging van de pakketzending op het postadres.
 2. MSG is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van opdrachtgever of derden, waaronder medebegrepen gevolgschade, immateriële schade of bedrijfsschade.
 3. MSG is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij door overmacht niet aan haar verplichtingen heeft kunnen voldoen. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van MSG onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichting jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet kan worden verlangd, ongeacht of deze omstandigheid bij het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar was, alsmede elke omstandigheid die een zorgvuldige vervoerder niet heeft kunnen vermijden en zulk een vervoerder evenmin de gevolgen van die omstandigheid heeft kunnen verhinderen. MSG zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmacht toestand informeren.
 4. Opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding, voorzover de schade het gevolg is van een van de volgende omstandigheden:

– de aard of het gebrek van de pakketzending zelf;

– onvoldoende verpakking van de pakketzending;

– onvolledige of gebrekkige adressering van de pakketzending;

– fouten en/of gebreken in het adressenbestand;

– het niet tijdig en/of onvolledig aanleveren voor bezorging van de pakketzending(en);

– iedere andere oorzaak die aan opdrachtgever kan worden toegerekend.

 1. Vorderingen jegens MSG kunnen uitsluitend door opdrachtgever worden ingesteld. Indien een ander dan opdrachtgever schade heeft geleden, dan is opdrachtgever bevoegd, in eigen naam of als vertegenwoordiger van een ander, ten behoeve van die ander de vordering in te stellen.
 2. Een verzoek tot vergoeding van de geleden schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk dertig dagen na aanbieding van de pakketzending voor bezorging, de vertraging of beschadiging van de pakketzending aan MSG gemeld te worden. Opdrachtgever heeft de verplichting om de voor het onderzoek naar de schade noodzakelijke gegevens aan MSG te verstrekken.
 3. Een verzoek tot vergoeding van schade wegens het verlies van een pakketzending wordt pas in behandeling genomen wanneer een pakketzending niet is bezorgd bij geadresseerde en niet binnen dertig dagen na aanbieding is geretourneerd aan opdrachtgever.
 4. De aansprakelijkheid van MSG blijft overigens uitdrukkelijk beperkt tot de nabezorging of herbezorging voor die adressen waar omissies kunnen worden aangetoond.
 5. MSG is zowel in geval van beschadiging en verlies als in geval van vertraging van zendingen (uitgezonderd Internationale zendingen) slechts aansprakelijk overeenkomstig de bepalingen van de AVC.
 6. Ten aanzien van de Internationale zendingen geldt de aansprakelijkheidsregime van de CMR (in geval van internationaal wegvervoer, inclusief eventueel ferryvervoer) of het Verdrag van Warschau (in geval het vervoer geheel of gedeeltelijk door de lucht plaats vindt).
 7. MSG behoudt zich het recht voor om aanwijzingen in het kader van de uitvoering van de vervoersdienst weer te geven op de verpakking als gebruikt voor de zending en is geenszins aansprakelijk voor enige schade aan deze verpakking.

 Artikel 25: aansprakelijkheid van opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is jegens MSG aansprakelijk voor schade die als gevolg van een oorzaak welke haar toe te rekenen is, door een door opdrachtgever voor bezorging aangeboden post- en pakketzending is toegebracht aan (i) personen in dienst van of anderszins werkzaam voor MSG of (ii) zaken welke door MSG of een door MSG ingeschakelde derde worden gebruikt voor de bezorging danwel (iii) andere post- en pakketzendingen, waarbij de schade in het laatste geval beperkt is tot het bedrag dat MSG uitkeert aan de belanghebbenden bij die andere post- en pakketzendingen.

Artikel 26: weigering, opschorting en ontbinding

 1. MSG kan de bezorging van de post- en pakketzendingen weigeren, opschorten of de overeenkomst ontbinden indien blijkt dat:

–     de post- en pakketzendingen niet voldoen aan de door MSG gestelde eisen aan gewicht, afmeting, inhoud, adressering en verpakking, zoals deze ondermeer blijken uit deze algemene voorwaarden;

–     de post- en pakketzendingen niet op het overeengekomen tijdstip worden afgeleverd voor bezorging of de postzending niet op het afgesproken tijdstip klaarligt om te worden afgehaald;

–     bezorging gevaar oplevert voor personen of zaken danwel MSG aanleiding heeft te vermoeden dat de bezorging gevaar zal kunnen opleveren voor persoon of zaken;

–     opdrachtgever niet voldoet aan een of meer bepaling(en) uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst;

–     bezorging in strijd is met enige bepaling uit wet-of regelgeving danwel sprake is van andere gegronde redenen.

Artikel 27: vorm, verpakking, adressering, afmetingen, gewicht en inhoud van postzendingen

 1. Een postzending welke door opdrachtgever voor de bezorging wordt aangeboden:

–     is niet groter dan 38 x 26,5 x 3,2 cm;

–     is voorzien van postcode, adres of postbusnummer van geadresseerde alsmede de plaats van bestemming;

–     Is de naam van de opdrachtgever bekend bij MSG;

–     is voorzien van een enveloppe of andere verpakking danwel is voldoende stevig om zonder verpakking te worden vervoerd; en

–     is niet zwaarder dan 2,0 kg.

 1. MSG heeft het recht om aanduidingen op de postzending aan te brengen welke noodzakelijk zijn voor de bezorging.
 2. De inhoud van de postzending kan bestaan uit bescheiden of schriftelijke mededelingen, in welke vorm dan ook, danwel andere zaken welke voor bezorging geschikt zijn en overige zaken aan de voorwaarden als genoemd in dit artikel voldoen.
 3. MSG vervoert geen stoffen, waarop de Wet Gevaarlijke Stoffen van toepassing is.

Artikel 28: vorm, verpakking, adressering, afmetingen, gewicht en inhoud van pakketzendingen

 1. Een pakketzending welke door opdrachtgever voor de bezorging wordt aangeboden:

–     heeft een maximale gordelomvang van 3m (1x l 2x b 2x h);

–     is niet groter dan 2m x 0,8m x 0,6m (l x b x h);

–     heeft minimaal de volgende afmetingen: 0,1m x 0,05m x 0,015m (l x b x h);

–     is voorzien van postcode, adres of postbusnummer van geadresseerde alsmede de plaats van bestemming;

–     Is de naam van de opdrachtgever bekend bij MSG;

–     is voorzien van een zorgvuldige verpakking die afgestemd is op de aard en inhoud van de zending;

–     is niet zwaarder dan 32,0 kg en.

–     is niet lichter dan 0,1 kilo.

 1. MSG heeft het recht om aanduidingen op de pakketzending aan te brengen welke noodzakelijk zijn voor de bezorging.
 2. De inhoud van de pakketzending mag geen gevaar opleveren voor personen of zaken en MSG vervoert geen zaken die bij wet of een overheidsvoorschrift zijn verboden en stoffen, waarop de Wet Gevaarlijke Stoffen van toepassing is.

Artikel 29 Overige algemene voorwaarden post- en pakketbezorgingen

 1. Voor alle overige voorwaarden postbezorging, alsmede de diverse PostNL services en bijbehorende aansprakelijkheid, niet genoemd in voorgaande artikelen verwijst MSG naar de algemene voorwaarden van PostNL terug te vinden op: www.postnl.nl/zakelijk/Images/AV_Universelepostdienst_tcm210-514609.pdf.
 2. Voor alle overige voorwaarden pakketbezorging, alsmede de diverse GLS services en bijbehorende aansprakelijkheid, niet genoemd in voorgaande artikelen verwijst MSG naar de algemene voorwaarden van GLS terug te vinden op:

http://www.gls-netherlands.com/bestanden/GLS_Algemene_VW_2014_NL_LR.pdf

 1. De overige voorwaarden van PostNl en/of GLS worden u op eerste verzoek kosteloos toegezonden.
 2. Bij strijdigheid tussen de bepalingen van PostNL, GLS, de AVC, de niet dwingendrechtelijke bepalingen in de wet of de in artikel 27.2 en 27.3 vermelde verdragen met de andere bovenstaande bepalingen, prevaleren de andere bovenstaande bepalingen.